REGULAMIN

REGULAMIN

Gabinet Dietetyczny EMKADIET CENTRUM ZDROWIA I URODY MAGDALENA KOŁODZIEJ 

 §1.
 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyka na rzecz Pacjentów. 

 §2. 
 Definicje Dietetyk – osoba udzielająca świadczenia. Pacjent – każda osoba, która korzysta z usług dietetycznych Dietetyka Materiały – jadłospisy, diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, zwane w dalszej części także dietą
 
§3.
 Przedmiot działania Dietetyk udziela porad dietetycznych, układa indywidualne jadłospisy dietetyczne, diety, plany żywieniowe oraz bada skład ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Usługi te wykonywane są odpłatnie. Jadłospisy, diety i plany żywieniowe wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez Pacjenta do około tygodnia od pierwszej wizyty, uzależnione jest to od: czasu dostarczenia zleconych wyników, od złożoności problemu, bądź są odbierane przez Pacjenta osobiście u Dietetyka na umówionej wcześniej wizycie. 

§4. 
 Obowiązki Pacjenta Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu zdrowotno–żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach. Pacjent ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez Dietetyka diet. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail lub telefonu. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę. Podczas pierwszej wizyty Pacjent dokonuje pełnej wpłaty za ułożenie indywidualnej diety, jadłospisu lub udzielenie porady dietetycznej lub badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. 

§5.
 Obowiązki Dietetyka Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie do około tygodnia od pierwszej wizyty, uzależnione jest to od: czasu dostarczenia zleconych wyników, od złożoności problemu lub w innym terminie indywidualnie ustalonym z pacjentem. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz strony internetowej. §6. Świadczenie z usług długoterminowych Usługą długoterminową nazywamy każdy rodzaj świadczenia, za który zostało zapłacone z góry na więcej niż jedną wizytę lub jadłospis. Czas realizacji usługi: 1 mc- musi być zrealizowana w przeciągu maksymalnie 2 miesięcy 3 mc- musi być zrealizowana w przeciągu maksymalnie 4 miesięcy 6mc—musi być zrealizowana w przeciągu maksymalnie 8miesięcy Chyba , że strony umówią się inaczej. Dietetyk jest zobowiązany umożliwić realizację wykupionej usługi, po stronie pacjenta leży obowiązek umawiania wizyt tak , aby zmieścić się w podanych terminach.. W przypadku rezygnacji z usług, w trakcie ich trwania, nie są naliczane rabaty jak przy wykupieniu długoterminowej usługi, zwrot jest liczony za wykorzystane usługi wg cennika za pojedyncze świadczenia. Ochrona prywatności Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z Pacjentem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW- PACJENTÓW

 Pacjent podpisując Ankietę dietetyczną jednoznacznie oświadcza, że zapoznał się z klauzurą poufności i administrowania danymi osobowymi w treści poniżej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tzw. RODO) informuję, iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest: Magdalena Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą: EMKADIET CENTRUM ZDROWIA I URODY z siedzibą we Wrocławiu 53-213, ul. Żeglarska 49 , wpisaną do CEIDG, numer NIP: 8942432442 REGON: 932954844 adres e–mail info@emkadiet.com. +48 502055984 
 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: – prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, tj. w celu świadczenia usług dietetycznych, skomponowanie prawidłowego planu żywieniowego, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji oraz prowadzenia kalendarza wizyt, – prowadzenia akcji informacyjnych o działalności Administratora, w zwłaszcza o akcjach marketingowych i promocyjnych, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody. Administrator danych działa zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”, dostępnej na stronie internetowej pod adresem –www.emkadiet.com lub do wglądu na żądanie. 
 Masz prawo: dostępu do Twoich danych; sprostowania Twoich danych osobowych; żądania usunięcia Twoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; prawo przenoszenia Twoich danych, jednakże dotyczy to tylko tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub za Twoją zgodą; wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych zawartych w ankiecie żywieniowej będzie wpływało na niemożność zawarcia umowy i wykonania usługi dietetycznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych: obowiązek prawny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. umowa o świadczenie usług; 
Twoja zgoda na przetwarzanie danych zawartych w formularzu żywieniowym oraz w wynikach badań medycznych przekazanych w związku z zawartą umową na wykonanie usługi dietetycznej; uzasadniony interes prawny administratora; ochrona żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Odbiorcami danych osobowych będą: Twoje dane osobowe będą przekazywane naszym dostawcom usług, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom IT. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartych ze nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane: – zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Pozostałe dane osobowe będziemy przechowywali 6 miesięcy po upływie okresu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO*) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych przez mnie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu wykonania usługi przez Magdalenę Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: EMKADIET CENTRUM ZDROWIA I URODY:  zawarcia umowy i korzystania z usług dietetycznych, w szczególności skomponowanie prawidłowego planu żywieniowego, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji oraz prowadzenia kalendarza wizyt;  otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej informacji dotyczących planowanych wizyt, planu żywieniowego, analizy składu ciała;  otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt, planu żywieniowego, analizy składu ciała;  otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej informacji dotyczących działalności Magdaleny Kołodziej prowadzonej pod nazwą: EMKADIET CENTRUM ZDROWIA I URODY w tym informacji marketingowych i handlowych;  otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dotyczących działalności Magdaleny Kołodziej prowadzonej pod nazwą: EMKADIET CENTRUM ZDROWIA I URODY w tym informacji marketingowych i handlowych; Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj.: przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem/łam również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Magdalenę Kołodziej prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EMKADIET CENTRUM ZDROWIA I URODY, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te będą udostępniane innym podmiotom. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). §7. Postanowienia końcowe Pacjentowi wiadome jest, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety. Dietetyk nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych Dietetykowi. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich. Pacjent nie ma możliwości rezygnacji z wykupionej usługi, przewiduje się jedynie rezygnację w trudnych przypadkach losowych, tylko za zgodą Dietetyka. ZGODA PACJENTA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług EMKADIET.
 Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić dietetyka. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów 


 Umów się +48 502 055 984 EMKADIET CENTRUM ZDROWIA I URODY Copyright © Dietetyk Wrocław - poradnictwo żywieniowe
Copyright © 2021 EMKA MEDICUS CENTRUM ZDROWIA I URODY, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Liczba odwiedzin: 34338